საზოგადოებრივი კოლეჯი "აღმაშენებელი"

მისია

საზოგადოებრივი კოლეჯი ”აღმაშენებლის” მისიაა:

თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი გარანტირებული დასაქმებისთვის - პროფესიული განათლება უზრუნველყოფილი მომავლისათვის!

მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი მაღალი კომპეტენციის მქონე, შიდა და საგარეო  შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელთაც შესწევთ უნარი დასაქმდნენ და მოახდინონ შეძენილი ცოდნის რეალიზაცია რეალურ ცხოვრებაში.